Skip to content

Održan sastanak sa predstavnicima GIZ-a u okviru projekta "Good Energy is Good Living!

Details

Article

Dana 23.09.2022. godine u Bijeljini je održan pripremni sastanak projektog tima. Na sastanku su članovi tima diskutirali o mogućnosti suradnje sa GIZ BiH projektom “Dekarbonizacija energetskog sektora u BiH”, koji između ostalog provodi aktivnosti vezane za zajednice obnovljive energije u BiH. Imajući u vidu da oba projekta planiraju promotivne aktivnosti vezano za zajednice obnovljive energije u BiH, tj. da se aktivnosti u određenom dijelu podudaraju u smislu prepoznatih stakeholdera i vremenskog perioda, projektni tim je zaključio da je suradnja odlična prilika za projekt jer prepoznajemo iste aktere i promoviramo iste poruke i vrijednosti, a to će ujedno omogućiti da projekt bude bolje promoviran kao i da ciljevi projekta dopru do većeg broja ljudi. S tim u vezi, dogovoreno je da će se sastanci planirani za Sarajevo i Banja Luku održati u saradnji sa GIZom. Prvi sastanak je zakazan za 28. septembra u Sarajevu a drugi u Banja Luci 25. oktobra 2022. godine. U cilju realizacije projektnih aktivnosti, pripremljen je nacrt prezentacije koju projektni tim planira predstaviti na sastancima u Sarajevu i Banja Luci. Diskutirano je o adekvatnoj prezentaciji donora, vidljivosti i materijalima. Također je planirano održavanje internog sastanka tima u cilju pripreme za radni sastanak sa predstavnicima Grada Bijeljina koji je planiran za sredinu novembra.

Dana 28.09.2022. godine u Sarajevu je održan prvi sastanak sa stakeholderima projekta. Zahvaljujući suradnji s GIZom, pored primarno prepoznatih stakeholdera (privrednih komora, predstavnika općina i gradova i građana) na sastanku su sudjelovali i predstavnici drugih subjekata, kao što su: entitetska ministarstva energije, entitetske regulatorne komisije za energiju, entitetski operatori sistema poticaja obnovljivih izvora energije, javna poduzeća iz oblasti energije i okoliša, međunarodne organizacije, institucije lokalne samouprave, nevladine organizacije i konsultantske kuće iz oblasti energije i okoliša, i mnogi drugi. Na osnovu toga, zaključeno je da su poruka i ideja projekta dospjele do većeg broja aktera nego je to na početku planirano i da je izvršena odlična promocija projekta. Tijekom sastanka članovi tima projekta „Good energy is good living!“ predstavili su sam projekt i temu koju isti pokriva, tj. ključne benefite udruživanja u zajednice obnovljive energije u BiH. Govoreno je također o ulozi lokalnih zajednica i građana u procesu dekarbonizacije i energetske tranzicije, te su predstavljeni primjeri dobre prakse zajednica obnovljive energije iz zemalja u okruženju. Sastanak je pratila i vrlo aktivna diskusija publike, pa su podijeljene i dodatne informacije i pojašnjenja o projektu i samoj ideji zajednica obnovljive energije. Uočen je veliki interes publike, posebno predstavnika lokalnih zajednica. Tijekom sastanka, svim sudionicima podijeljeni su promotivni materijali projekta „Good energy is good living!“, a određena količina materijala je ostavljena i u hotelu u kojem je održan događaj kako bi isti bili podijeljeni gostima hotela i građanima.

This project is supported by: