Przejdź do treści

Monika Mazur-Rafał

Article

Praca to jej pasja. Stara się nieustannie przecierać nowe szlaki. Uwielbia działania międzysektorowe i międzygeneracyjne na rzecz praw człowieka i pracę z ludźmi, którym „chce się chcieć”. Jest zwolenniczką łączenia edukacji o prawach człowieka z edukacją historyczną – doświadczenie pokazuje, że to podejście się sprawdza. Chce, by teoria miała przełożenie na konkretne działania.

Od 2005 r. jest zaangażowana w rozwijanie międzynarodowej sieci Humanity in Action, doprowadziła do stworzenia w Polsce Fundacji Humanity in Action Polska, którą obecnie kieruje jako jej prezes i dyrektor. Inicjuje, tworzy oraz pomaga realizować projekty edukacyjne i aktywistyczne w ramach działalności fundacji. Ma wieloletnie doświadczenie jako trenerka, tutorka i mentorka w Polsce i za granicą. Wiele satysfakcji daje jej możliwość dawania wsparcia merytorycznego aktywistkom i aktywistom w ich działaniach społecznych oraz motywowania ich do podejmowania wyzwań na rzecz zmiany społecznej.

Jest autorką publikacji i strategii działań dotyczących styku praw człowieka i historii. Jest absolwentką Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW oraz magistrem integracji europejskiej w ramach wspólnego programu Szkoły Głównej Handlowej i Sciences Politiques Paris. Była stypendystką Uniwersytetu Wolnego w Berlinie i Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, odbyła praktykę w Bundestagu. Była ekspertem w programie europejskim Centrum Stosunków Międzynarodowych, sekretarzem Forum Polsko-Niemieckiego, tworzyła program migracyjny w Centrum Stosunków Międzynarodowych. W Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Biurze w Warszawie (IOM) zajmowała się projektem dotyczącym przeciwdziałania handlowi ludźmi, zaś w ramach jednostki badawczej IOM – Środkowoeuropejskiego Forum Badań Migracyjnych – zajmowała się polityką migracyjną Polski i RFN oraz polityką antydyskryminacyjną Polski.

W latach 2005-2007 zajmowała się badaniem polskiej polityki pod kątem zgodności z dyrektywami UE w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne i rasowe, religię lub wyznanie, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, będąc jednocześnie ekspertem krajowym europejskiej sieci w dziedzinie przeciwdziałania dyskryminacji, finansowanego przez Komisję Europejską.